Начало          
Properties
Inormation Състав на съда
Inormation Органиграма
Inormation Ямболски съдебен окръг
Inormation Съдебна палата
Inormation Указател
Inormation Банкова информация
Inormation Контакти
Inormation Списък вещи лица към Апелативен съд Бургас за 2017 г.
Inormation Списък съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол мандат 2015-2019 г.
Inormation
Information
Inormation Дейност
Inormation Отчетен доклад за дейността на съдилищата от Ямболски съдебен окръг за 2016 г.
Inormation Архив
Inormation Декларации
Inormation Kонкурси и съобщения
Inormation Вътрешни правила
Inormation Профил на купувача
Inormation
Contacts
Inormation Образци на документи
Inormation Обяви за публична продан
Inormation
Contacts
Inormation Насрочени дела
Inormation Постановени съдебни актове
Inormation
 
     
 
 

Дейност

Държавната власт в Република България се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна.
Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.
Правосъдието се осъществява в името на народа.
Правораздаването се осъществява от ВКС, ВАС, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. Броят, съдебните райни и седалищата на районните, окръжните, военните и апелативните съдилища се определя от Висшия съдебен съвет.
Съдилищата осъществяват контрол за законност на актове и действия на административни органи. Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон.
Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес. Разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго.
За съдия може да бъде назначено лице, което има само българско гражданство и отговаря на следните изисквания:
- да е завършило висше юридическо образование
- да е преминало изискуемия едногодишен стаж и да е придобило юридическа правоспособност
- да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо че е реабилитирано
- да притежава необходимите нравствени и професионални качества.
За съдия в окръжен съд се назначава лице, което има най-малко 5 години юридически стаж.
Съдиите могат да искат съдействие при осъществяване на своите правомощия от всички държавни органи, длъжностни лица, организации и граждани, които са длъжни да им го оказват. Съдиите се ползват с имунитета на народни представители.
Съдиите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела, които не са им възложени. Те нямат право да дават правни консултации.
При встъпването си в длъжност всеки съдия полага клетва. Клетвата се полага пред съдиите при съответния окръжен съд.
Съдиите и прокурорите заседават в тоги.
Заседанията се провеждат в съдебната сграда в седалището на съда. Съдебните заседания могат да се провеждат и извън седалището на съда. Разпореждане за това прави председателят на съда.
Окръжният съд разглежда като първа инстанция граждански и наказателни дела, определени със закон. Окръжният съд разглежда като въззивна инстанция дела, образувани по жалби и протести срещу съдебни актове на районните съдилища от съдебния окръг и административни актове на държавни и общински органи.
Разпределението на делата в Ямболския окръжен съд се е извършва на принципа на случайния избор, чрез използване на програмен продукт на Висш съдебен съвет.
При Ямболския окръжен съд има създадени наказателно, гражданско и търговско отделения, които се ръководят от председателя и заместник - председателите на съда. Окръжният съд се състои от съдии и младши съдии. При окръжния съд има прокуратура и следствена служба.
Окръжният съд ръководи и контролира дейността на районните съдилища от неговия съдебен район, като:
1. Осъществява общо организационно ръководство за усъвършенстване на дейността им;
2. Извършва периодично ревизии на тяхната работа, включително на съдия-изпълнителите и на съдиите по вписванията;
3. Анализира и обобщава своята и на районните съдилища съдебна практика;
4. Организира повишаването на квалификацията на съдиите.
Окръжният съд разглежда делата в състав от трима съдии, освен ако в закон е предвидено друго, един от членовете на състава на окръжния съд може да бъде младши съдия. Съставът се председателства от най-старшия съдия по длъжност или ранг.
Председателят на окръжния съд:
1. Осъществява общо организационно и административно ръководство на окръжния съд и на съответните районни съдилища в района му и представлява окръжния съд;
2. В края на всяко шестмесечие подготвя и предоставя на инспектората при Министерството на правосъдието информация за образуването и движението на делата;
3. Изготвя годишен доклад за дейността на окръжния съд и районните съдилища от съдебния му район, който изпраща на Висшия съдебен съвет;
4. Свиква съдиите от окръжния съд и от районните съдилища за обсъждане на доклада по горната точка, докладите от ревизиите и проверките, предложенията за тълкувателни решения и постановления;
5. Председателства съдебни състави от всички отделения;
6. Командирова съдии, съдия-изпълнители и съдии по вписванията в района на окръжния съд;
7. Организира подготовката на съдебните кандидати и отговаря за нея;
8. Назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби;
9. Свиква и ръководи общото събрание.
Председателят на окръжния съд се замества от заместник-председател по реда на старшинството.
ПОДСЪДНОСТ
На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни:
а) исковете за установяване или оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за поставяне под запрещение или за отменянето му;
б) исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 10 000 лв., с изключение на исковете за издръжка, за защита на вещни права върху недвижими имоти и движими вещи;
в) исковете, които по други закони подлежат на разглеждане от окръжния съд;
г) искове за установяване недопустимост или нищожност на вписаните в регистъра на окръжния съд обстоятелства, както и за несъществуване на вписано обстоятелство.
д) делата за престъпления по чл. 95 - 110, 115, 116, 118, 119, 123, 124, 131, ал. 2, т. 1 и 2, 149, ал. 5, 152, ал. 4, 196а, 199, 203, 206, ал. 4, 212, ал. 4, 213а, ал. 3 и 4, 214, ал. 2, 219, 224, 253, 283а, 287а, 301 - 303, 321, 321а, 330, ал. 2 и 3, 334, 340 - 342, 343, ал. 1, буква "в" и ал. 2, буква "б", 349, ал. 2 и 3, 350, ал. 2, 354а, ал. 1 и 2, 354б, 356е - 356и, 357 - 360 и 407 - 419 от Наказателния кодекс. Когато наказателната отговорност се смекчава поради последващи обстоятелства, това не се взема предвид при определяне на подсъдността.
Окръжният съд може да изземе и да реши дело, което е подсъдно на районен съд от неговия съдебен район.
Съдиите не дават консултации на гражданите.
Окръжният съд разглежда делата в състав от трима съдии,освен ако в закон не е предвидено друго. Съставът се председателства от най-старшия по длъжност или ранг съдия, който води съдебното заседание. Той следи за реда и неговите разпореждания са задължителни за всички лица в залата. Председателят на състава може да санкционира нарушителите на реда, съобразно процесуалния закон.
Съдебният език е българският.

 
 
     
 
 
Министерство на правосъдието
Висш Съдебен Съвет
Върховен касационен съд
Върховен административен съд
Бургаски апелативен съд
Лекс.бг - Българският правен портал
Национален институт на правосъдието

Районен съд Ямбол

Районен съд Елхово

Районен съд Тополовград
 
Ямболски Окръжен Съд 2006© Всички права запазени